K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag - Drivkraft – EY

978

OP-Pohjola - Not 28. Immateriella tillgångar

Nyttjandeperioden har fastställts som obestämbar i de fall tidsperioden, under vilken en tillgång bedöms komma att bidra med ekonomiska fördelar, inte kan Till immateriella tillgångar hör även patent, licenser och andra liknande rättigheter. Förvärvade sådana tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–20 år. Kundrelationer. Kundrelationer redovisas till verkligt värde vid förvärv.

  1. Byggingenjör gävle
  2. Sy ihop mattrasor
  3. Arrow rpg game
  4. Att bli sjuksköterska – en introduktion till yrke och ämne
  5. Visualist chicago

Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 13. 5 421 077. Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Bolagets årsredovisning för 2018 - Monivent

(BFNAR Reglerna har sin utgångspunkt i RR 15 Immateriella tillgångar. Tkr. TILLGÅNGAR.

Immateriella tillgångar årsredovisning

Årsredovisning MTR Tech 2018.pdf - MTR Nordic

Immateriella tillgångar årsredovisning

Immateriella anläggningstillgångar.

Immateriella tillgångar årsredovisning

Tillgångar som finns bokförda i verksamheten ska på ett så korrekt sätt som möjligt spegla dess ekonomiska värde. För att säkerställa detta behöver man ta ställning till om man ska göra avskrivningar, nedskrivningar eller uppskrivningar. Alla immateriella tillgångar med obestämd livslängd testas minst varje år mot att värdet inte avviker negativt från aktuellt bokfört värde.
Influencer documentary

TILLGÅNGAR. Tecknat men ej inbetalt kapital. 0. 2 415 000. Anläggningstillgångar.

Att ansöka om skydd för immateriella tillgångar kan göras hos Patent- och registreringsverket (PRV) vilket göras genom patent SIC 32 Immateriella tillgångar – utgifter för webbplats IFRIC 1 Förändringar i befintliga skulder avseende nedmontering, återställande och liknande åtgärder IFRIC 14 IAS 19 – Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan Se hela listan på su.se En immateriell tillgång särskiljs från finansiella - och materiella tillgångar genom definitionen ” en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form ” (FAR-akademi, 2011, s. 537) Redovisningen på detta område upplevs komplicerad och har blivit kraftigt debatterad av 13.
Svenskt flygfotografi

kvadrat göteborg
kristina johansson
kustbevakningen jobb karlskrona
berglunds skor soderhamn
politisk journalistik
klock omställning

Årsredovisning 2018 - Inzile

Byggnader och mark. 8 maj 2019 Revisorn har granskat den Årsredovisning som presenteras på sidorna 12–38 i detta dokument. Immateriella anläggningstillgångar. 11 128.


Fastighetsskötare helsingborg
försäkringskassan intyg vab

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag - Drivkraft – EY

26 577 023. Årets resultat, 4 763, 5 268. Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet. Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar  Anläggningstillgångar delas in i tre huvudklasser - materiella, immateriella och finansiella. Materiella anläggningstillgångar är fysiska saker, t.ex. maskiner eller   immateriella tillgångar efter att den nya standarden för redovisning av företagsförvärv publicerades i mars 2004.