Begrepp inom Samhällskunskap - samhällskunskap

242

Lärarfortbildningar Nobel Prize Museum

demokratins roll är samhällskunskap.2 På grund av detta har tidigare forskning fokuserat just på Lgy11 lägger stor vikt vid att eleverna får kunskaper i såväl MIK (medie- och informations-kunnighet) som till en värdegrund som främjar jämställdhet. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet: • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och bety-delse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

  1. Kamsarmax vs capesize
  2. Teori medmänsklighet

1 Skolans värdegrund och uppgifter Grundläggande värden. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Kursen samhällskunskap 1a2 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Play / Gud finns, hennes namn är Petrunya - SLI

Sammandrag Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka karaktären hos tre kursplaner i samhällskunskap för gymnasiet, LGY70, LPF94/GY2000 och LGY11. Studiens forskningsfråga preciserar att alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.

Lgy11 samhällskunskap

PDF Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola

Lgy11 samhällskunskap

Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 3. Koppling till Lgy11. Samhällskunskap, gymnasiet. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. LGR11 och LGY11 Externt material Brevvännerna - låt eleverna brevväxla med aktörer för en hållbar utveckling Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Pedagogik, Samhällskunskap, Sociologi, Svenska, Teknik 3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling.

Lgy11 samhällskunskap

LGR11 och LGY11 Externt material Brevvännerna - låt eleverna brevväxla med aktörer för en hållbar utveckling Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Pedagogik, Samhällskunskap, Sociologi, Svenska, Teknik Uppgifterna är tänkta att träna olika förmågor som är centrala i Lgy11 och Lgr11 - så som analysförmåga, kommunikativ förmåga samt förmåga att förstå och använda centrala begrepp. Lärarhandledningen utgår främst från ämnesplanen för religion, men går också att koppla till psykologi, filosofi och samhällskunskap. Här nedanför hittar du material som vi har tagit fram för att använda i klassrummet.
Aviation institute of maintenance

(2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma  anställas och Loppet kan kopplas till kursplaner och kunskapskrav för ämnena. Samhällskunskap och Svenska i Gy 11. SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte.

Fejkskolan har gjorts för att illustrera, fördjupa och väcka intresse. Den är tänkt att kunna användas i undervisningen, och kopplar väl in i kursplanerna för gymnasieskolans Lgy11, främst för samhällskunskap men även för historia, svenska och bild.
Vara kommun vaccination

partierna i riksdagen
ale kommun logga in
skyltar brevlada
nets payments
lo mervarde nordic choice
komvux vuxenutbildning södertälje

1. Skolans värdegrund och uppgifter - GY11 i Pedagogiskt

Den är tänkt att kunna användas i undervisningen, och kopplar väl in i kursplanerna för gymnasieskolans Lgy11, främst för samhällskunskap men även för historia, svenska och bild. LGR11 och LGY11 Externt material Youmo skola – om kroppen, sex, kärlek och hälsa Årskurs: Gymnasiet Ämne: Biologi, Idrott & Hälsa, Samhällskunskap, SFI, Svenska som andraspråk, Ämnesövergripande Uppgifterna är tänkta att träna olika förmågor som är centrala i Lgy11 och Lgr11 - så som analysförmåga, kommunikativ förmåga samt förmåga att förstå och använda centrala begrepp.


Innsbruck golf
100 danska kronor

LS2N14 - Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp> - Kursinfoweb

6-7) I kursplanen för samhällskunskap står att undervisningen ska ge elever förutsättningar att utveckla en ”[f]örmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt LGR11 och LGY11 Externt material. Brevvännerna - låt eleverna brevväxla med aktörer för en hållbar utveckling Kemi, Matematik, Pedagogik, Samhällskunskap, Sociologi, Svenska, Teknik .